kreatief

Printen

Zoeken

Produkten lijst

 • Briefpapier
 • Enveloppen
 • Brochures
 • Business Cards
 • Kalenders
 • Flyers
 • Gelegenheids Kaarten
 • Printen en plotten
 • Reklame
 • Afwerken
 • Bedrukken kleding

Lees méér

Color Management

Colourmanagement in optima forma.

Lees méér


Algemene Voorwaarden

Artikel 1:         Toepasselijkheid, definities

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwerpen en/of
        vervaardigen van drukwerk en aanverwante diensten alsmede op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Grovako Nijmegen,
        gevestigd te Wijchen, hierna te noemen “de gebruiker”.

2.     De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3.     Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is
  die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de
  consument”.

4.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van
  communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk
  kan worden gesteld.

5.     Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door de gebruiker te ontwerpen c.q. te vervaardigen folders,
  brochures, correspondentiepapier, (visite)kaartjes e.d. alsmede los te verkopen (standaard) producten.

6.     Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden
  aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd,
  zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..

7.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van
  de overige bepalingen onverlet.

8.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q.
  deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

9.     Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een
  bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op
  volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 

Artikel 2:         Totstandkoming overeenkomsten 

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien
  deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op
  wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met
  deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard en inhoud van de
  opdracht. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een
  bestelling plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij
  heeft bevestigd.

3.     De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de
  gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4.     Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk
  aan de wederpartij zijn bevestigd.
 

Artikel 3:        Aanbiedingen, offertes 

1.     Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
  aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het
  recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.     Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen
  aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en/of bescheiden en deze gegevens en/of bescheiden
  onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen,
  tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

4.     Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

5.     Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van drukwerk alsmede opgaven van kleuren, papierkwaliteit en/of -structuren en andere
  omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden
  slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6.     De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de
  wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd.

7.     De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij
  de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
                

Artikel 4:      Prijzen 

1.     De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten,
  verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

2.     Bij spoedopdrachten is de gebruiker gerechtigd een toeslag te berekenen over de overeengekomen c.q. gebruikelijke prijzen.

3.     a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

        b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

4.     Bij duurovereenkomsten is de gebruiker gerechtigd om jaarlijks een reguliere prijsverhoging door te voeren en door te berekenen
  aan de wederpartij. Ingeval de gebruiker de prijzen buiten de reguliere jaarlijkse prijsverhogingen wenst aan te passen, zal hij de
  wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de tussentijdse prijswijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet
  akkoord gaat met de aangekondigde prijswijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze
  kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 

Artikel 5:      Inschakeling derden 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. 

Artikel 6:    Verplichtingen van de wederpartij 

1.     De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

  a.   hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, foto’s, logo’s, (PMS)kleuren, lettertypes,
  eventueel door de wederpartij ter beschikking te stellen voorbeelden van eerder drukwerk, papier, eventueel te printen
  bestanden e.d. tijdig op de door de gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt;

  b.   eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen
  en/of defecten.

2.     De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart de
  gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en/of bescheiden.

3.     Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met
  de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien
  zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

4.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het
  recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 

Artikel 7:   Vertrouwelijke informatie 

1.     De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de
  overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke
  informatie betreft c.q. waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De
  gebruiker zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2.     De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en
  staat er voor in dat zijn werknemers c.q. andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst
  betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3.     De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden
  is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter
  toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2
  van dit artikel.
 

Artikel 8:    Risico van opslag informatie 

De gebruiker zal alle van de wederpartij ontvangen gegevens c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. De gebruiker is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte gegevens c.q. bescheiden.

Artikel 9:    Levering, leveringstermijnen 

1.     Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk
  zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door de
  wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leverings-
  verplichtingen alsnog na te komen.

2.     De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door de gebruiker kan worden
  gefactureerd.

3.     Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering
  wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de
  gebruiker verlaten of het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen
  worden afgehaald.

4.     In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken
  feitelijk ter beschikking staan van de consument.

5.     Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico
  van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf -
  die verband houdt met de verzending c.q. het transport.

6.     In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico
  van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.

7.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de
  overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is de gebruiker gerechtigd de zaken
  voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld,
  dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q.
  dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.

8.     Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te
  voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
  tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken alsmede de reeds vervaardigde
  bescheiden te vernietigen. Een en ander zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en
  rente voortvloeit.

9.     Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele  (opslag-)kosten, vertragingsschade,
  winstderving of andere schade onverlet.
 

Artikel 10:    Voortgang, uitvoering overeenkomst 

1.     Indien de overeengekomen levering van zaken c.q. de diensten wordt vertraagd doordat:

  a.  de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, bescheiden, foto’s, logo’s e.d. van de wederpartij heeft ontvangen;

  b.  de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

  c.  er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een
       zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee
       gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

2.     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende
  fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit
  voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3.     De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij verstrekte
  bescheiden. De gebruiker dient de wederpartij daarnaast te wijzen op eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij door de
  wederpartij gewenste druktechnieken, kleuren c.q. kleurcombinaties en papiersoorten. Een en ander voor zover voornoemde  
  onvolkomenheden, fouten, problemen e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.

4.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de leveringen c.q. de dienstverlening als gevolg van onvoorziene
  omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen c.q. kan worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in
  overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de
  wijziging voor de overeengekomen prijzen en leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan
  onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte
  werkzaamheden en leveringen.

5.     Meerwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle
  op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker is
  gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.

6.     De wederpartij zal iedere drukproef c.q. conceptversie van door de gebruiker te leveren zaken c.q. bescheiden steeds zorgvuldig
  controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt een nieuwe drukproef geleverd
  c.q. het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker is  
  gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de drukproef c.q. de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord
  wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring (ten aanzien) van de definitieve
  versie ondertekent.

7.     Ingeval de gebruiker in reeds goedgekeurde drukproeven c.q. bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden
  gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 

Artikel 11:   Klachten 

1.     De wederpartij is verplicht de geleverde standaard zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken,
  beschadigingen, fouten en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het
  ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na
  ontvangst van de zaken schriftelijk aan de gebruiker te melden.

2.     De wederpartij is verplicht de door de gebruiker geleverde maatwerk zaken c.q. bescheiden - waarvan niet eerst een drukproef c.q.
  concept aan de wederpartij is voorgelegd - direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuele zichtbare fouten,
  onvolkomenheden en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. die in redelijkheid bij een eerste controle van de zaken c.q.
  bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken c.q. bescheiden aan de
  gebruiker te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.

3.     Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen
  garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de
  wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt voor de geleverde standaard zaken een termijn van
  1 jaar na levering.

4.     Alle klachten ten aanzien van de geleverde diensten dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na
  levering van deze diensten - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico
  van de wederpartij.

5.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken c.q. de
  bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de diensten geacht
  conform de overeenkomst te zijn geleverd.

6.     Bestelde zaken worden in door de gebruiker gehanteerde minimale aantallen c.q. hoeveelheden geleverd. In de branche
  geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, kleuren, papierstructuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan
  de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

7.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8.     Lid 7 van dit artikel geldt niet voor de consument.

9.     De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie
  aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het
  noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico
  van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

10.   In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

11.   Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen tussen verschillende drukken,
  voor zover het in de branche geaccepteerde afwijkingen betreft.

12.   Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

Artikel 12:   Garanties 

1.     De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. diensten naar behoren en conform de in zijn branche
  geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. diensten nooit een verdergaande garantie
  dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2.     De gebruiker staat gedurende er gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het
  geleverde.

3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, zoals inkt, papier e.d., baseert de gebruiker
  zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van de materialen. Indien
  voor de gebruikte materialen of de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op
  gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.

4.     De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel
  waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de
  wederpartij heeft bevestigd.

5.     Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen
  voor vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten dan wel voor restitutie
  van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. diensten. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien er
  sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
  aansprakelijkheidsartikel.
 

Artikel 13:   Aansprakelijkheid 

1.     Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen
  aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid
  van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
  letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te
  allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de
  assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de
  schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. diensten.

5.     In afwijking van lid 4, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van de gebruiker
  beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de
  schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt.

6.     De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de
  door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

7.     In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

8.     Stelt de wederpartij materialen voor ver- of bewerking beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte
  verwerking c.q. bewerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.

9.     De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen
  indien de schade is ontstaan:

  a.  door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens de
 gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

  b.  door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

  c.  door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven gegevens,
 bescheiden of materialen;

  d.  door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

  e.  doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
 toestemming van de gebruiker.

10.   De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en
  vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste
  roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke
  bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele
  aanspraken van derden jegens de wederpartij.
 

Artikel 14:   Betaling 

1.     De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij
  te verlangen.

2.     Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
  anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn
  bezwaar heeft gemaakt.

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de gebruiker een
  vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand
  worden daarbij als volle maand gerekend.

4.     Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5.     De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

  a.  15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b.  10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c.   5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d.  1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6.     Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de gebruiker gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00
  buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten
  ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de gebruiker gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de
  vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere
  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft
  gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling
  gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9.     Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de gebruiker ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde
  rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk
  schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.   a.   De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de gebruiker te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op
  de gebruiker. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van
  faillissement wordt verklaard.

  b.   Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

11.   Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal de gebruiker de wederpartij schriftelijk in
  gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan.
  Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand 3 termijnen c.q. facturen
  of meer bedraagt, is de gebruiker gerechtigd zijn dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat
  volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. De gebruiker is in dat geval ook gerechtigd om de
  overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 

Artikel 15:   Eigendomsvoorbehoud 

1.     De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip
  waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan.

2.     De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken,
  vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens
  toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van
  schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.     Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te
  verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

4.     De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te
  hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5.     De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn
  betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

6.     De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder
  eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in
  de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7.     Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het
  eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te
  betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de
  gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling,
  middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 

Artikel 16:    Intellectuele eigendomsrechten 

1.     De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden
  met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde maatwerk zaken of bescheiden. Een en
  ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst,
  uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

3.     De wederpartij is niet gerechtigd de door de gebruiker geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de
  overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze
  bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

4.     De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker te verstrekken of verstrekte gegevens, bescheiden, foto’s, logo’s
  e.d. en/of de door de gebruiker in opdracht van de wederpartij te leveren diensten zoals kopiëren, printen e.d. van door de
  wederpartij verstrekte bescheiden, bestanden e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel
  eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt
  en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.
 

Artikel 17:    Retentierecht 

De gebruiker is bevoegd de afgifte van de te leveren zaken c.q. bescheiden en/of de teruggave van alle door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens, bescheiden e.d. - die de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft - op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderin­gen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft vol­daan. 

Artikel 18:    Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1.     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst,
  zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te
  ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

  a.  in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b.  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c.  door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d.  onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e.  anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.     Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichtingen als boedelschuld erkent.

3.     De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst
  en deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 19:    Overmacht 

1.     Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst
  zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van zijn
  verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-
  toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende
  redenen aan de zijde van de gebruiker.

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-
  en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of
  dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
  valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, uitval van elektriciteit e.d. evenals door
  weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, uitval van elektriciteit en/of het internet e.d. ontstane transportmoeilijkheden,
  verzend- en leveringsproblemen.

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen
  jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.
 

Artikel 20:    Annulering, opschorting 

1.     Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de
  gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door
  de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd
  voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen-
  20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2.     Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de gebruiker in ieder geval
  gerechtigd de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in
  rekening te brengen.

3.     De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit
  voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4.     De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij
  verschuldigde schadevergoeding.

5.     Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment
  reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in
  rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten
  evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

6.     Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is de gebruiker
  gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden.
  Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden
  eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.
 

Artikel 21:    Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

1.     Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de
  gebruiker altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is
  gevestigd.

3.     De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze
  tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de
  consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

4.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit
  artikel of - naar zijn keuze - de geschillen
aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij
  gevestigd is.

 

Datum: 6 januari 2012